Nasz bot

Jak spersonalizować ścieżkę zakupową klienta?

Poznaj Whitney - naszego chatbota dla firm z branży e-commerce, który pomoże Twoim klientom podjąć właściwą decyzję zakupową!

Nasz bot obsłuży klientów Twojego sklepu online na Facebooku bezpośrednio z poziomu Messengera przechodząc przez całą ścieżkę sprzedażową.

Przyjmuje on rolę doradcy, który zadając kilka prostych pytań, jest w stanie zawęzić preferencje użytkownika i zaproponować mu produkt najlepiej dopasowany do jego potrzeb.

Niezależnie od tego czy oferujesz swoim klientom kosmetyki, ubrania, biżuterię czy wina, Whitney przeanalizuje Twoją bazę danych i zoptymalizuje proces sprzedażowy.
Nasz inteligentny bot umożliwia klientom przeglądanie produktów w wygodny i intuicyjny sposób - tak aby mógł je kupić bezpośrednio przez Messengera, niezależnie od pory dnia czy nocy.

Funkcje

Whitney została stworzona, aby:

Dostarczyć

spersonalizowane rekomendacje produktów

Pomóc

klientom znaleźć odpowiedni produkt

Obsługiwać

klientów niezależnie od dnia i godziny

Pomóc

klientom sfinalizować transakcję

Przypomnieć

o niedokończonych zamówieniach

Zaangażować

stałych i zachęcić potencjalnych klientów

Stwórzmy bota dopasowanego do Twoich potrzeb!

Współpraca

Nasze boty są zawsze dostępne i chętnie uczą się nowych rzeczy. W zależności od Twoim potrzeb mogą pomóc Ci m.in. zwiększyć sprzedaż, usprawnić procesy rekrutacyjne, zredukować koszty obsługi klienta, a także zaangażować obecnych i potencjalnych klientów.

Nasze inteligentne boty są przeznaczone dla branż:

e-commerce

rekrutacyjnej

ubezpieczeniowej

finansowej

...i nie tylko!

O nas

TogetherData to pierwszy Data Science House w Europie. Specjalizujemy się w zintegrowanych działaniach z zakresu analityki Big Data, ze szczególnym naciskiem na monetyzację zbiorów danych (data enrichment) zgromadzonych przez przedsiębiorstwa w systemach BI, CRM i ERP oraz w firmowych aplikacjach.

Dostarczamy także gotowe usługi i autorskie rozwiązania z zakresu data-driven business, które umożliwiają optymalizację procesów biznesowych oraz czerpanie realnych, finansowych i organizacyjnych korzyści, płynących z wielkich zbiorów danych. Nasi klienci to instytucje finansowe, firmy windykacyjne, ubezpieczeniowe oraz e-commerce.

Kontakt

(+48) 22 417 34 52
hello@wisebots.io
The Tides, ul. Wioślarska 8,
00-411 Warszawa
Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Together Data Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie 00-895 ul. Biała 4/81.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@togetherdata.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. lit c Rozporządzenia 2016/679;
  • w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej.
  • w celu kierowania do Pani/Pana przez administratora treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679)
  • w celu zbierania Pani/Pana danych dla potrzeby nawiązania współpracy ze współpracownikiem w procesie rekrutacyjnym.
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  • podmiotom świadczącym na rzecz administratora Usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • bankom w zakresie realizacji płatności.
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy, w tym przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a w przypadku danych podanych fakultatywnie — do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów poszukiwania współpracowników prowadzonych przez Administratora, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia przekazania danych osobowych Administratorowi.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3 c) i d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania Umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne.